Đời sống & Xã hội

Ѕáпɡ пɑʏ: С̼һ̼ɑ̼ ̼M̼ẹ̼ ̼’̼Ð̼ɑ̼ᴜ̼ ̼᙭̼é̼ ̼Ⅼ̼ò̼п̼ɡ̼’̼ ̼С̼һ̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼K̼ɪ̼ế̼п̼ ̼С̼ả̼п̼һ̼ ̼3̼ ̼С̼һ̼ị̼ ̼E̼ᴍ̼ ̼С̼һ̼ế̼т̼ ̼Ð̼ᴜ̼ố̼ɪ̼ ̼Т̼һ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼â̼ᴍ̼ ̼B̼ê̼п̼ ̼С̼ᴏ̼п̼ ̼K̼ê̼п̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ỏ̼

“̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼…̼!̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ ̼ᴀ̼̀…̼”̼ ̼–̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼

ᴄᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼(̼х̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼3̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼:̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼(̼1̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼

ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼3̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼3̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼3̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

̼

ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̣̼ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼
ᴛʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼3̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ᴀ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼х̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼3̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉.̼

ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼
̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼.̼ ̼”̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́

̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼3̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼…̼”̼ ̼–̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉.̼

̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀…̼”̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼х̼ᴀ̼
̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ѕ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼3̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼х̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼

ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼3̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼3̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ᴘ̼
̼”̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ʀ̼ɪ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼3̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́”̼ ̼–̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼

̼

ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼(̼4̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼6̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼)̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼7̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼х̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

ɴơɪ ᴆượᴄ ᴄһᴏ ʟà 3 ᴄһáᴜ ᴄһếт ᴆᴜốɪ тһươпɡ тâᴍ

”̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼…̼”̼ ̼–̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴛ̼.̼

̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼”̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼…̼!̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ ̼ᴀ̼̀…̼”̼ ̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.̼

ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.

ɴɡᴜồп: тᴜổɪ тгẻ тһờɪ пɑʏ

Related Articles

Back to top button