Đời sống & Xã hội

Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ: Tᴜ̛̀ 6 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 14/10, ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ, ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ, xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ, ᴛᴀxɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ

UBND Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜᴀ̀ɴɢ ᴀ̆ɴ, ᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ǫᴜᴀ́ 50% ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜᴀ̂́ᴛ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛ.ᴀ̂́ᴍ ᴄ.ʜᴀ̆́ɴ..
Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ Cʜᴜ Nɢᴏ̣ᴄ Aɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʏ́ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ Cᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ 21 đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ.

Tᴜ̛̀ 6ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 14/10, UBND Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̉, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ; ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ; ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ.

Xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ, ᴛᴀxɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴅᴏ Sᴏ̛̉ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ, đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ, Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ.

Bᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ đᴏ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ 10 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ đᴏᴀ̀ɴ, đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ.

Kʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ 50%, đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴀ̀ɴʜ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ.

Cᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴀ̆ɴ, ᴜᴏ̂́ɴɢ (ᴛʀᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʀ.ᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ʙ.ɪᴀ, ʙ.ɪᴀ ʜ.ᴏ̛ɪ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ 50% ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ᴠᴀ́ᴄʜ ɴ.ɢᴀ̆ɴ/ᴛ.ᴀ̂́ᴍ ᴄ.ʜᴀ̆́ɴ. Cʜᴜ̉ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛ.ɪᴇ̂ᴍ 2 ᴍ.ᴜ̃ɪ ᴠ.ᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ C.ᴏᴠɪᴅ-19; ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴇ́ᴛ ᴍᴀ̃ QR.

UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ̃ ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ, ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ Tᴏ̂̉ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪ ʙɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ. Đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢ.ɪᴀ́ᴍ s.ᴀ́ᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ x.ᴇ́ᴛ ɴ.ɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴛᴇ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ, ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄᴀᴏ.

Qᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ Sᴏ̛̉ Y ᴛ.ᴇ̂́ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴʜᴀɴʜ, ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ; ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛ.ɪᴇ̂ᴍ ᴠ.ᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍ.ᴜ̃ɪ 2, ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ/ᴄᴜ̣ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴ.ɢᴜʏ ᴄ.ᴏ̛ ʟ.ᴀ̂ʏ ɴ.ʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴀᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ, sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣.

1. Tᴜ̛̀ 06 ɢɪᴏ̛̀ 00 ɴɢᴀ̀ʏ 14 ᴛʜᴀ́ɴɢ 10 ɴᴀ̆ᴍ 2021, Ủʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ:
– Cᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̉, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ; ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ; ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ.

– Xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ, xᴇ ᴛᴀxɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴅᴏ Sᴏ̛̉ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ, đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ, Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ

– Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ đᴏ́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ 10 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ/đᴏᴀ̀ɴ, đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ

– Kʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ 50% ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜᴀ̂́ᴛ, đᴀ́ᴘ ᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.OVID-19 ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴀ̀ɴʜ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ.

– Nʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴀ̆ɴ, ᴜᴏ̂́ɴɢ (ᴛʀᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ʙɪᴀ, ʙɪᴀ ʜᴏ̛ɪ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ 50% ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ᴠ.ᴀ́ᴄʜ ɴɢᴀ̆ɴ/ᴛᴀ̂́ᴍ ᴄʜᴀ̆́ɴ, ᴄʜᴜ̉ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛ.ɪᴇ̂ᴍ 02 ᴍ.ᴜ̃ɪ ᴠ.ᴀ̆́ᴄ x.ɪɴ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ C.OVID-19; ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴇ́ᴛ ᴍᴀ̃ QR.

– Cᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ C.OVID-19, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴ.ɢʜɪᴇ̂ᴍ 5.K, ᴄᴀ̀ɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴇ́ᴛ ᴍᴀ̃ QR ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ B.ᴏ̣̂ Y ᴛ.ᴇ̂́ ᴠᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣, ᴄʜᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ.

2. Ủʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃

– Dᴜʏ ᴛʀɪ̀ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ, ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ Tᴏ̂̉ C.OVID ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ, đᴏ̣̂ɪ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ ᴠᴀ̀ xᴀ̃, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ đᴇ̂̉ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅ.ɪ ʙ.ɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

– Gɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ x.ᴇ́ᴛ ɴ.ɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠ.ɪ ʀ.ᴜ́ᴛ S.ARS-CᴏV-2 ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴀ̀ɴʜ Y ᴛ.ᴇ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴ.ɢᴜʏ ᴄ.ᴏ̛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ, ɴ.ɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄᴀᴏ (đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ B.ᴏ̣̂ Y ᴛ.ᴇ̂́);

3. Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ᴄ Sᴏ̛̉, ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Nɢʜɪ̣ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ 128/NQ-CP ɴɢᴀ̀ʏ 11/10/2021 ᴄᴜ̉ᴀ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ Ủʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, Bᴀɴ Cʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.OVID-19.

– Xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ Kᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ “Tʜɪ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.OVID-19” ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̣̂ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴋʜᴀ̉ ᴛʜɪ, ʙᴀ̉ᴏ đᴀ̉ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.OVID-19.

– Tʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Y ᴛ.ᴇ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ x.ᴇ́ᴛ ɴ.ɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄ.ᴀ́ᴄʜ ʟ.ʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʏ ᴛ.ᴇ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ, ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ; ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ (ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛ.ɪᴇ̂ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛ.ɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠ.ᴀ̆́ᴄ x.ɪɴ); ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́/ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴋʜᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

– Cᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̣̂ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ B.ᴏ̣̂ Y ᴛ.ᴇ̂́. Cᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ, ᴛʜᴀᴍ ᴍ.ᴜ̛ᴜ Ủʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, Bᴀɴ Cʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.OVID-19 ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ.

– Tʜᴀᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.OVID-19 ᴠᴀ̀ ᴘ.ʜᴜ̣ᴄ ʜ.ᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ, sᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ, ʙᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̃ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ ᴋʜɪ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ đɪ ǫᴜᴀ; đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̂ᴍ “ʙᴏ̂́ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃”; ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴜᴀ sᴀ̆́ᴍ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.OVID-19 đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ, ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃; ᴘ.ʜᴏ̀ɴɢ, ᴄ.ʜᴏ̂́ɴɢ ᴛ.ɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ʟᴀ̃ɴɢ ᴘʜɪ́, ᴛʜᴀᴍ ɴʜᴜ̃ɴɢ.

Ủʏ ʙᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Related Articles

Back to top button