Đời sống & Xã hội

S͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴇ́͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟B͟ɪ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟D͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟H͟ᴀ̀͟͟ ͟G͟ɪ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ʙ͟ɪ̣͟͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟͟ɴ͟ ͟s͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟T͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟Q͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛, sᴏɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 3 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (19/10), MXH xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ “ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 3 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ” ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Bᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Vɪ̣ Xᴜʏᴇ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ 1 ᴠᴜ̣ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ, ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ 3 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̀ 1 ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴᴏ́ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Nᴀᴍ – ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ.

Bᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (19/10)

Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ: “Bᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ᴍᴜᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴏ̂́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 150 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ sᴀᴜ đᴏ́ sᴇ̃ ᴍᴀɴɢ ǫᴜᴀ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 600 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Tɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʙᴇ́ đᴀɴɢ ᴏ̂̉ɴ, ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ ʟᴀ̣ɪ ɴᴏ́ɪ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Nᴀᴍ. Hɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ́ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ᴅᴜ̛̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̣ Xᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ.

Nᴀʏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̣ Xᴜʏᴇ̂ɴ ʀᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ. SĐT: 0219382625”.

Cᴜᴏ̂́ɪ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ sᴏ̛́ᴍ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Tʀᴜ̛ᴀ 19/10, ᴄʜɪ̣ N. – ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ Lᴀ̂ᴍ Gɪᴀ H. (ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Bᴇ́ (ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉) ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ɴʜᴀ”, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Thực hư thông tin bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương đã được tìm thấy, công an bắt giữ 3 đối tượng bắt cóc trẻ em - Ảnh 3.

Thực hư thông tin bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương đã được tìm thấy, công an bắt giữ 3 đối tượng bắt cóc trẻ em – Ảnh 3.

Mᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍɪ̀ɴʜ

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ʙᴏ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ H. ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ: “Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ ᴄʜᴏ đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴀ̃ʏ đᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. Đᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̣̂ʏ ʙᴀ̣, đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴇ́”.

Nʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, sᴀᴜ 5 ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴛᴜɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ Lᴀ̂ᴍ Gɪᴀ Hᴜ̛ɴɢ.

Cᴏ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH, ᴛʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1/2020, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ đᴀ̆ɴɢ ᴋᴇ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴏ̛̉ TP.HCM.

Lᴜ́ᴄ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̣ Xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ʜᴏ̣ đᴀ̃ đᴏ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ᴄʜᴏ̛̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ʟᴀ̣ɪ “đᴀ̀ᴏ” ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̃, ᴋᴇ̀ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Theo: https://afamily.vn/su-that-thong-tin-be-trai-2-tuoi-mat-tich-o-binh-duong-da-duoc-tim-thay-truoc-khi-bi-ban-sang-trung-quoc-20211019215210855.chn

Related Articles

Back to top button