Đời sống & Xã hội

C.o.v.i.d-19: Giải mã nguyên nhân

ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ʙᴏsᴛᴏɴ (ᴍỹ) ᴠừᴀ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ đɪểᴍ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴋʜɪếɴ ᴠɪʀᴜs ᴅᴇʟᴛᴀ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴍạɴʜ ᴍẽ.

sự xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴅᴇʟᴛᴀ đã xóᴀ ʙỏ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛựᴜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ. (ɴɢᴜồɴ: ʀᴇᴜᴛᴇʀs)

ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 đã ᴠà đᴀɴɢ ᴛᴜɴɢ ʜᴏàɴʜ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴛʜốɴɢ ᴛʀị “ʙảɴɢ xếᴘ ʜạɴɢ” ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ. ᴍộᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴍớɪ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ʙᴏsᴛᴏɴ (ᴍỹ), ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴛạᴘ ᴄʜí sᴄɪᴇɴᴄᴇ ʜồɪ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷 đã ʟàᴍ ʀõ ʟý ᴅᴏ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴄó ᴛốᴄ độ ʟâʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ đếɴ ᴠậʏ, ᴛừ đó, ʜọ đã đề xᴜấᴛ ʜướɴɢ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ.

ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴛɪếɴ sĩ ʙɪɴɢ ᴄʜᴇɴ, ᴛʀưởɴɢ ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, đã ᴄʜỉ ʀᴀ ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ʙɪếɴ ᴛʜể ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ɴʜư ᴀʟᴘʜᴀ, ʙᴇᴛᴀ, ɢ𝟼𝟷𝟺. ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴅễ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ᴠɪʀᴜs ʙᴀɴ đầᴜ. ᴍỗɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴛʜườɴɢ ᴄó ᴍộᴛ số ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴅɪ ᴛʀᴜʏềɴ ở ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ, đâʏ ʟà ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ʙề ᴍặᴛ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs ɢɪúᴘ ᴄʜúɴɢ ᴄó ᴛʜể xᴜʏêɴ ᴛʜủɴɢ ᴠà xâᴍ ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴛế ʙàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể ɴɢườɪ. ᴄáᴄ độᴛ ʙɪếɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄʜủɴɢ ᴍớɪ đã ʟàᴍ ᴛăɴɢ ᴋʜả ɴăɴɢ xâᴍ ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴛế ʙàᴏ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đᴀɴɢ đượᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠà ᴄʜế ᴛạᴏ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄấᴜ ᴛʀúᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs. Đếɴ ɴᴀʏ, ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ʟà ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅễ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴʜấᴛ.

ᴛɪếɴ sĩ ʙɪɴɢ ᴄʜᴇɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴅᴇʟᴛᴀ đᴀɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ, ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴄó ᴄáɪ ɢì đó ʀấᴛ ᴋʜáᴄ sᴏ ᴠớɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴠà ɴʜóᴍ đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ đɪểᴍ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴋʜɪếɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴍạɴʜ ᴍẽ.

ʟɪêɴ ᴋếᴛ ɴʜᴀɴʜ, độᴛ ɴʜậᴘ ɴʜᴀɴʜ

ɴʜư ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đã ʙɪếᴛ, đầᴜ ᴛɪêɴ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 sử ᴅụɴɢ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴄó ᴛʀêɴ ʙề ᴍặᴛ để ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴛʜụ ᴛʜể ᴛʀêɴ ᴛế ʙàᴏ ɢọɪ ʟà ᴀᴄᴇ𝟸, ᴛừ đó xâᴍ ɴʜậᴘ ᴠà ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴠàᴏ ᴛế ʙàᴏ ɴɢườɪ.

sᴀᴜ đó, ᴄáᴄ ɢᴀɪ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜìɴʜ ᴅạɴɢ ᴠà ᴛự ɢấᴘ ʟạɪ. ɴó ɢɪốɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ ᴄáɪ xᴇ ᴄó đầᴜ ᴋéᴏ ᴄʜᴜʏểɴ độɴɢ ᴄó ᴛʜể ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ᴠà ɢậᴘ ɢóᴄ ɴʜư ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ xếᴘ ʙỏ ᴛúɪ. ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɴàʏ đã ɢɪúᴘ ʜợᴘ ɴʜấᴛ ᴍàɴɢ ɴɢᴏàɪ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs ᴠớɪ ᴍàɴɢ ᴛế ʙàᴏ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ.

ᴄʜᴇɴ ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đã sử ᴅụɴɢ ʜᴀɪ ʟᴏạɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴛế ʙàᴏ, ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴄủᴀ ᴅᴇʟᴛᴀ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛʜạᴏ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʜợᴘ ɴʜấᴛ ᴍàɴɢ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴠɪʀᴜs ᴍô ᴘʜỏɴɢ ᴅᴇʟᴛᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴠàᴏ ᴛế ʙàᴏ ɴɢườɪ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ᴠà ʜɪệᴜ ǫᴜả ʜơɴ ɴʜɪềᴜ sᴏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴàʏ đã đượᴄ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴠì ᴄáᴄ ᴛế ʙàᴏ ᴄó ʟượɴɢ ᴛʜụ ᴛʜể ᴀᴄᴇ𝟸 ᴛươɴɢ đốɪ ᴛʜấᴘ. ᴛɪếɴ sĩ ᴄʜᴇɴ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ: “ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴍàɴɢ ᴄầɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ᴠà ᴄầɴ ᴄʜấᴛ xúᴄ ᴛáᴄ. ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴅᴇʟᴛᴀ ɴổɪ ʙậᴛ ở ᴋʜả ɴăɴɢ xúᴄ ᴛáᴄ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴍàɴɢ. Đɪềᴜ ɴàʏ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴅᴇʟᴛᴀ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ, ᴠà ᴛạɪ sᴀᴏ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴍắᴄ ʙệɴʜ ɴàʏ sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɴɢắɴ ʜơɴ ᴠà ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ʟâʏ ɴʜɪễᴍ sᴀɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛế ʙàᴏ ʜơɴ ᴠà ᴛạᴏ ʀᴀ ʟượɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴄᴀᴏ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể.”

xâʏ ᴅựɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴄấᴜ ᴛʀúᴄ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs

ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đã sử ᴅụɴɢ ᴋíɴʜ ʜɪểɴ ᴠɪ đɪệɴ ᴛử ɴɢʜɪệᴍ ʟạɴʜ (ᴄʀʏᴏ-ᴇʟᴇᴄᴛʀᴏɴ ᴍɪᴄʀᴏsᴄᴏᴘʏ), ᴄó độ ᴘʜâɴ ɢɪảɪ ɴʜỏ ᴛớɪ ᴄấᴘ độ ɴɢᴜʏêɴ ᴛử. Đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴛựᴜ đã ɢɪàɴʜ đượᴄ ɢɪảɪ ɴᴏʙᴇʟ ʜóᴀ ʜọᴄ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽, ɢɪúᴘ ᴄáᴄ ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄó ᴛʜể đôɴɢ ʟạɴʜ ᴄáᴄ ᴘʜâɴ ᴛử sɪɴʜ ʜọᴄ đᴀɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ độɴɢ để ǫᴜᴀɴ sáᴛ ᴠà ɢʜɪ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄáᴄ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ sɪɴʜ ʜọᴄ ᴍà ᴛʀướᴄ đâʏ ᴄʜưᴀ ǫᴜᴀɴ sáᴛ đượᴄ.

Độ ᴘʜâɴ ɢɪảɪ ᴄủᴀ ᴘʜâɴ ᴛử ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ᴛʀướᴄ ᴠà sᴀᴜ ᴋʜɪ ǫᴜᴀɴ sáᴛ ʙởɪ ᴋíɴʜ ʜɪểɴ ᴠɪ đɪệɴ ᴛử ɴɢʜɪệᴍ ʟạɴʜ. (ɴɢᴜồɴ: ᴛʜᴇ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ)

ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ đã ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴠà sᴏ sáɴʜ ᴄáᴄ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴛừ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ, ᴋᴀᴘᴘᴀ ᴠà ɢᴀᴍᴍᴀ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ɢ𝟼𝟷𝟺, ᴀʟᴘʜᴀ ᴠà ʙᴇᴛᴀ. ǫᴜᴀɴ sáᴛ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đềᴜ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ở ʜᴀɪ ᴘʜầɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ, đâʏ ʟà ᴘʜầɴ ᴍà ᴄáᴄ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴛʀᴜɴɢ ʜòᴀ ᴄủᴀ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴʜậɴ ʀᴀ, đó ʟà ᴠùɴɢ ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴛʜụ ᴛʜể (ʀʙᴅ), ᴠùɴɢ ɴàʏ ɢɪúᴘ ᴠɪʀᴜs ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴠớɪ ᴛʜụ ᴛʜể ᴀᴄᴇ𝟸 ᴄủᴀ ᴛế ʙàᴏ ɴɢườɪ ᴠà ᴠùɴɢ ᴛậɴ ᴄùɴɢ ɴ (ɴᴛᴅ). ᴄáᴄ độᴛ ʙɪếɴ ở ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ᴠùɴɢ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴛʀᴜɴɢ ʜòᴀ íᴛ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴠớɪ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ, ᴅᴇʟᴛᴀ ᴄó ᴍộᴛ sự ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟớɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴛᴅ, ᴠốɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴄáᴄ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴛʀᴜɴɢ ʜòᴀ. ʀʙᴅ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴʜưɴɢ íᴛ ʜơɴ, ᴠì ᴛʜế ᴋʜả ɴăɴɢ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴄũɴɢ íᴛ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜơɴ, ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ᴠẫɴ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ᴠớɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ɴʜắᴍ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴠàᴏ ʀʙᴅ ᴍà ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ đã ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ.

ǫᴜᴀɴ sáᴛ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴋʜáᴄ, ᴄáᴄ ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴍỗɪ ʙɪếɴ ᴛʜể đã sửᴀ đổɪ ɴᴛᴅ ᴛʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ ᴄáᴄʜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ʟàᴍ ᴛʜᴀʏ đổɪ đườɴɢ ɴéᴛ ᴄủᴀ ɴó. ʀʙᴅ ᴄũɴɢ ʙị độᴛ ʙɪếɴ, ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴàʏ ʜạɴ ᴄʜế ʜơɴ. ɴʜìɴ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄấᴜ ᴛʀúᴄ ᴄủᴀ ʀʙᴅ ᴠẫɴ ᴛươɴɢ đốɪ ổɴ địɴʜ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể, ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴠᴀɪ ᴛʀò ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ɴó ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴠớɪ ᴛʜụ ᴛʜể ᴀᴄᴇ𝟸. ᴅᴏ đó, ᴄáᴄ ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ʀʙᴅ ʟà ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ʜơɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʜế ʜệ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

ᴛɪếɴ sĩ ᴄʜᴇɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴄáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ɴʜắᴍ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴠàᴏ ɴᴛᴅ, ʙởɪ ᴠì ᴠɪʀᴜs ᴄó ᴛʜể ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʙɪếɴ đổɪ ᴠà ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴄấᴜ ᴛʀúᴄ ở ᴠùɴɢ ɴàʏ, đó ʟà ᴍộᴛ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴅɪ độɴɢ. ʜɪệᴜ ǫᴜả ɴʜấᴛ ʟà ɴʜắᴍ ᴠàᴏ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ʀʙᴅ, ổɴ địɴʜ ᴠà íᴛ ʙɪếɴ đổɪ ʜơɴ. ɴêɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ đáɴʜ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʀʙᴅ ᴛʜᴀʏ ᴠì đáɴʜ ᴠàᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ɢᴀɪ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs.

(ᴛʜʀᴏ ɴᴇᴡs ᴍᴇᴅɪᴄᴀʟ)

Related Articles

Back to top button