Đời sống & Xã hội

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ỡ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼

B̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼
M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼t̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼”̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼B̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼N̼e̼w̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ở̼n̼ ̼g̼a̼i̼ ̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼N̼e̼t̼f̼l̼i̼x̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼á̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼u̼s̼e̼ ̼o̼f̼ ̼S̼e̼c̼r̼e̼t̼s̼:̼ ̼T̼h̼e̼ ̼B̼u̼r̼a̼r̼i̼ ̼D̼e̼a̼t̼h̼s̼”̼ ̼(̼T̼ạ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼Á̼n̼ ̼B̼u̼r̼a̼r̼i̼:̼ ̼B̼í̼ ̼Ẩ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼C̼h̼ế̼t̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼L̼e̼e̼n̼a̼ ̼Y̼a̼d̼a̼v̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼”̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼”̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼R̼a̼j̼e̼e̼v̼ ̼T̼o̼m̼a̼r̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼r̼a̼r̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼h̼a̼t̼i̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼a̼j̼e̼e̼v̼ ̼T̼o̼m̼a̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼C̼R̼ ̼(̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼a̼j̼e̼e̼v̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼r̼ủ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼â̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼a̼j̼e̼e̼v̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼B̼h̼a̼v̼n̼e̼s̼h̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼S̼a̼v̼i̼t̼a̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼n̼a̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼N̼e̼e̼t̼u̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼M̼o̼n̼u̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼D̼h̼r̼u̼v̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼S̼h̼i̼v̼a̼m̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼r̼a̼t̼i̼b̼h̼a̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼P̼r̼i̼y̼a̼n̼k̼a̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼a̼r̼a̼y̼a̼n̼ ̼D̼e̼v̼i̼,̼ ̼7̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼ớ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼?̼

̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼h̼a̼t̼i̼a̼?̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼?̼

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼

S̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼g̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼7̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼.̼

T̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ò̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼S̼a̼v̼i̼t̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼g̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼(̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼a̼r̼a̼y̼a̼n̼ ̼D̼e̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼D̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼B̼u̼r̼a̼r̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼B̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼m̼ở̼

D̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼”̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼h̼o̼p̼a̼l̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼(̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼”̼b̼a̼d̼h̼ ̼t̼a̼p̼a̼s̼y̼a̼”̼ ̼(̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼5̼ ̼v̼à̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼ấ̼y̼?̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼h̼a̼t̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼L̼a̼l̼i̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼a̼k̼a̼ ̼(̼c̼h̼ú̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼u̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼h̼a̼t̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼.̼
̼
̼C̼h̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼Pr̼a̼k̼a̼s̼h̼ ̼M̼e̼h̼t̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼o̼h̼a̼n̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼i̼s̼a̼r̼.̼

̼“̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼e̼h̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼e̼h̼t̼a̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼“̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼e̼h̼t̼a̼ ̼k̼ể̼.̼

̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼é̼p̼ ̼ở̼ ̼S̼h̼a̼h̼d̼a̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼r̼a̼r̼i̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼i̼n̼a̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼h̼i̼v̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼.̼

̼“̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ỗ̼ ̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼n̼e̼s̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼h̼o̼p̼a̼l̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼u̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼h̼o̼p̼a̼l̼.̼

̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼D̼a̼d̼d̼y̼ ̼a̼a̼ ̼g̼a̼y̼e̼’̼ ̼(̼B̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼h̼a̼r̼m̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼r̼e̼s̼h̼ ̼Y̼a̼d̼a̼v̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼u̼j̼a̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼B̼à̼ ̼S̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼v̼à̼ ̼B̼h̼a̼v̼n̼e̼s̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼r̼t̼a̼n̼s̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼h̼o̼p̼a̼l̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼.̼ ̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼-̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼’̼D̼a̼d̼d̼y̼ ̼k̼e̼ ̼a̼a̼n̼e̼ ̼k̼a̼ ̼t̼i̼m̼e̼ ̼h̼o̼ ̼g̼a̼y̼a̼ ̼’̼ ̼[̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼]̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼h̼a̼t̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼B̼h̼a̼v̼n̼e̼s̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼h̼a̼v̼n̼e̼s̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼i̼ ̼n̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ố̼i̼?̼

Ô̼n̼g̼ ̼B̼h̼o̼p̼a̼l̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼,̼ ̼A̼h̼m̼e̼d̼ ̼A̼l̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼A̼l̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼A̼l̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼T̼M̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼h̼a̼t̼i̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼.̼

̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼.̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼h̼o̼p̼a̼l̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼L̼a̼l̼i̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ỗ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼.̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼h̼e̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼,̼ ̼N̼e̼w̼s̼n̼a̼t̼i̼o̼n̼T̼V̼

Related Articles

Back to top button