Đời sống & Xã hội

K͢.͢i͢.͢n͢h͢ ͢H͢.͢o͢.͢à͢n͢g͢ ͢x͢e͢ ͢C͢o͢n͢t͢a͢i͢n͢e͢r͢

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼4̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ

Đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼4̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼C̼-̼1̼8̼1̼.̼4̼4̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼

̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼o̼ả̼

̼K̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

Đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

Đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼

̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼4̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼4̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼

Đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼C̼-̼1̼8̼1̼.̼4̼4̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼

̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

Đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼1̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼)
̼2̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼)
̼3̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼)
̼4̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)
̼5̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼L̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼

Đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼A̼-̼9̼3̼3̼.̼9̼9̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼;̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ể ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự

Related Articles

Back to top button