Đời sống & Xã hội

Nóng: Công nhân Cty ngừng việc

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼N̼o̼b̼l̼a̼n̼d̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼1̼2̼,̼ ̼X̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼F̼2̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼N̼o̼b̼l̼a̼n̼d̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼C̼N̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼5̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼5̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼N̼o̼b̼l̼a̼n̼d̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼

̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼C̼X̼-̼K̼C̼N̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼(̼H̼e̼p̼z̼a̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼C̼X̼-̼K̼C̼N̼ ̼T̼P̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼(̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼g̼0̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼g̼0̼0̼)

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼”̼D̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼i̼n̼-̼ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼H̼à̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼n̼g̼-̼d̼o̼a̼n̼/̼c̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼t̼y̼-̼t̼n̼h̼h̼-̼n̼o̼b̼l̼a̼n̼d̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼n̼a̼m̼-̼n̼g̼u̼n̼g̼-̼v̼i̼e̼c̼-̼p̼h̼a̼n̼-̼d̼o̼i̼-̼c̼a̼c̼h̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼l̼u̼o̼n̼g̼-̼m̼o̼i̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼2̼2̼4̼1̼8̼1̼2̼1̼7̼6̼7̼2̼.̼h̼t̼m̼

Related Articles

Back to top button