Đời sống & Xã hội

M͢á͢y͢ ͢b͢a͢y͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢t͢a͢i͢ ͢n͢ạ͢n͢ ͢

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼N̼N̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼I̼X̼ ̼1̼3̼4̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼i̼r̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼D̼u̼b̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼K̼o̼z̼h̼i̼k̼o̼d̼e̼ ̼(̼b̼a̼n̼g̼ ̼K̼e̼r̼a̼l̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼4̼0̼ ̼(̼2̼1̼h̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼7̼4̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼i̼r̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼I̼X̼

̼1̼3̼4̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼S̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼a̼n̼d̼e̼ ̼B̼h̼a̼r̼a̼t̼”̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼N̼a̼r̼e̼n̼d̼r̼a̼ ̼M̼o̼d̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼”̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼m̼i̼t̼ ̼S̼h̼a̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼(̼N̼D̼R̼F̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼N̼N̼ ̼v̼à̼o̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ (̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼D̼e̼e̼p̼a̼k̼ ̼S̼a̼t̼h̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼

T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼̼N̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼l̼p̼h̼o̼n̼s̼ ̼K̼a̼n̼n̼a̼n̼t̼h̼a̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ư̼a̼

.̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼H̼a̼r̼d̼e̼e̼p̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼P̼u̼r̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼D̼ ̼N̼e̼w̼s̼:̼ ̼”̼D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼.̼
̼̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼C̼N̼N̼

Related Articles

Back to top button