Tử Vi Trọn Đời

ᴋ̲ế̲ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲ậ̲ɴ̲ ̲đ̲ɪ̲ề̲ᴜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙé ɢáɪ ở ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ʙị ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴠà đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʜᴀɪ ʙị ᴄᴀɴ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟿-𝟺, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ sᴀɴɢ ᴠᴋsɴᴅ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟻, ǫᴜê ɢɪᴀ ʟᴀɪ) ᴠề ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà “ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ”.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟻, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷, ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ) ʜᴀɪ ᴛộɪ “ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ” ᴠà “ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ”. ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ʟà ᴄʜáᴜ ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟹, ᴄᴏɴ ʀᴜộᴛ ᴛʜáɪ).

ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜể ʜɪệɴ, ᴛʜáɪ ᴠà ᴛʀᴀɴɢ sốɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄăɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ở ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴠà ᴄʜáᴜ ᴀ. sốɴɢ ᴄùɴɢ ᴄả ʜᴀɪ.

ǫᴜᴀ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ sɪɴʜ sốɴɢ, ᴛʀᴀɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đáɴʜ đậᴘ ʙé ᴀ. ɢâʏ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ʙầᴍ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ. ᴄụ ᴛʜể, ᴛʀᴀɴɢ ᴅùɴɢ ʀᴏɪ ᴍâʏ để “ʀăɴ ᴅạʏ” ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅùɴɢ ɢậʏ ɢỗ đáɴʜ đậᴘ ᴋʜɪ ʀᴏɪ ᴍâʏ ɢãʏ.

ᴛʜáɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ʙé ᴀ. ʙị ᴛʀᴀɴɢ ᴅùɴɢ ʀᴏɪ ᴠà ᴄâʏ đáɴʜ, ᴄó ᴛʜể ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʜáɪ ᴄũɴɢ ᴄʜửɪ, đáɴʜ ᴄᴏɴ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟷𝟸-𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄʜáᴜ ᴀ. ʜọᴄ ʙàɪ ᴏɴʟɪɴᴇ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴅạʏ ʜọᴄ, ᴛʀᴀɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đáɴʜ ᴄʜáᴜ ᴠì ʟàᴍ ʙàɪ sᴀɪ. Đếɴ ᴛʀưᴀ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴛʜᴀɴ ᴍệᴛ ᴠà ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ɴɢʜỉ, ɴôɴ óɪ. ᴛʜấʏ ᴠậʏ ᴛʀᴀɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜáɪ ᴠề ɴʜà. ᴛʀở ᴠề ɴʜà, ᴛʜáɪ ôᴍ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴠàᴏ ɴʜà ᴛắᴍ để ᴄʜáᴜ ɴôɴ óɪ ᴠà ɢọɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜáᴜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜᴜʏểɴ ʙɪếɴ xấᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄʜáᴜ ᴀ. đã ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đó.

ɴʜư ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢốᴄ ᴛạɪ ɴʜà ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ.

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠề ʙé ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. sᴀᴜ 𝟺 ɢɪờ ʙị ʜàɴʜ ʜạ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ʟà ʙé ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ sứᴄ sốɴɢ ᴠà đã ɴằᴍ ʟả ɴɢườɪ ᴛʀêɴ ɢɪườɴɢ.

sᴀᴜ đó, ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴍớɪ đưᴀ ᴄʜáᴜ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟸, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

“ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ đã ᴄʜủ độɴɢ xóᴀ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠề đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛàɴ độᴄ ᴍà ʙị ᴄᴀɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ đã ɢâʏ ʀᴀ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ʙé. ᴛôɪ xᴇᴍ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴍà ʙậᴛ ᴋʜóᴄ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴛɪɴ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍìɴʜ đᴀɴɢ xᴇᴍ ʟạɪ ʟà sự ᴛʜậᴛ” – ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ ɴóɪ.

ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴋʜáᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟷𝟸-𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ 𝟺 ɢɪờ (ᴛừ 𝟷𝟺 ɢɪờ đếɴ 𝟷𝟾 ɢɪờ), ᴛʀᴀɴɢ đã ᴅùɴɢ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ʟà ᴄâʏ ɢỗ ᴛᴏ ᴠà ᴅàɪ ǫᴜấᴛ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴄʜáᴜ ᴠ.ᴀ., ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄả ᴠùɴɢ đầᴜ ᴠà ᴛʀáɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ᴄòɴ đạᴘ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ʙụɴɢ, ᴍôɴɢ, âᴍ ʜộ, ɴɢựᴄ ᴄʜáᴜ.

ᴛʀᴀɴɢ ᴄòɴ ᴅùɴɢ ᴅâʏ ᴛʀóɪ ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ đếɴ ᴋʜɪ ʙé ᴠ.ᴀ. ʙị ᴋɪệᴛ sứᴄ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ʙắᴛ ᴄʜáᴜ ǫᴜỳ ʜọᴄ, ᴠừᴀ ǫᴜỳ ʜọᴄ ᴠừᴀ ᴜốɴɢ ɴướᴄ. ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ɢáɪ đᴀɴɢ ǫᴜỳ, ᴛʀᴀɴɢ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛáᴛ ᴍạɴʜ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ đầᴜ ᴄʜáᴜ ɢáɪ ᴋʜɪếɴ ᴄʜáᴜ ɢáɪ ʙị ᴋɪệᴛ sứᴄ…

sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ʟê ʜồɴɢ ɴᴀᴍ, đã ᴄʜỉ đạᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɢâʏ ʀᴀ ʜậᴜ ǫᴜả ᴠụ ᴠɪệᴄ để ʟàᴍ áɴ đɪểᴍ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ.

ʙà ɴ.ᴛ.ʜ (ᴍẹ ʙé ᴠ.ᴀ.) đã ɢửɪ đơɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛăɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴠà ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʀᴀɴɢ ᴛộɪ “ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ”.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛốɪ 𝟸𝟸-𝟷𝟸, ᴄʜáᴜ ᴠ.ᴀ. đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ đã ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ʙầᴍ ᴛíᴍ ɴɢʜɪ ʙị đáɴʜ đậᴘ. sᴀᴜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ.

ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴅᴏ ᴄʜáᴜ ʙé ʜọᴄ ᴄʜậᴍ ɴêɴ ᴛʀᴀɴɢ đã ᴅạʏ ᴅỗ ᴅẫɴ đếɴ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ.

Related Articles

Back to top button