Pháp luật

ᴄĂᴍ ᴘʜẪɴ 𝟸 Á.ᴄ ᴛ.ʜÚ ɴÀʏ!

ᴄĂᴍ ᴘʜẪɴ 𝟸 Á.ᴄ ᴛ.ʜÚ ɴÀʏ!
🔴ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟺 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ sᴀɴɢ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố 𝟸 ʙị ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʙé ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟹, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷) ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛừɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷.


ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟻, ɴɢụ ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ, ᴛʀú ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ) ᴠề ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà “ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ”. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟻, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷, ʟà ᴄʜᴀ ᴄủᴀ ʙé ᴀ.) ᴠề ᴛộɪ “ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ” ᴠà “ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ”.


ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪếᴛ ɢâʏ ᴘʜẫɴ ɴộ. ᴄᴜ̣ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴅâɴ ᴛʀí, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʙé ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. (𝟾 ᴛᴜổɪ) ʟà ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ ᴠà ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜạɴʜ. ᴛʜáɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʟʏ ʜôɴ, ᴛʜáɪ đượᴄ ᴛòᴀ áɴ ɢɪᴀᴏ ǫᴜʏềɴ ᴄʜăᴍ sóᴄ, ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ.


ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴛʜáɪ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠớɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄăɴ ʜộ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sᴀɪɢᴏɴ ᴘᴇᴀʀʟ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ʙé ᴀ. ᴄũɴɢ sốɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴀ ᴠà “ᴅì ɢʜẻ” ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ.
ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙé ᴀ. ʜọᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴛạɪ ɴʜà, ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴêɴ ᴛʜáɪ ɢɪᴀᴏ ᴋèᴍ ᴄᴏɴ ʜọᴄ. ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴛʀᴀɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄʜâɴ, ʀᴏɪ, ᴄâʏ ɢỗ, ᴄâʏ ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ, đáɴʜ đậᴘ, ʜàɴʜ ʜạ ʙé 𝟾 ᴛᴜổɪ. ᴄó ʟúᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ʙé ᴍặᴄ ǫᴜầɴ áᴏ ᴋʜɪ ʙị đáɴʜ, ʙắᴛ ǫᴜỳ ɢốɪ ɢɪơ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ʟêɴ ᴄᴀᴏ; ʙắᴛ ʙé ᴄʜᴜɪ ᴠàᴏ ᴄʜᴜồɴɢ ᴄʜó, ǫᴜỳ ɢốɪ, ᴠừᴀ ǫᴜỳ ᴠừᴀ ʜọᴄ, ʙị đáɴʜ; ʟấʏ ᴋéᴏ ᴄắᴛ ᴛóᴄ, ᴅùɴɢ ᴋʜăɴ ᴛʀùᴍ đầᴜ ʙé, đậᴘ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ xᴜốɴɢ ʙàɴ…


ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴋɪểᴜ đáɴʜ đậᴘ, ʜàɴʜ ʜạ, ᴄʜửɪ ᴍắɴɢ ᴠà ʟặᴘ đɪ ʟặᴘ ʟạɪ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, để ʟạɪ ɴʜữɴɢ đᴀᴜ đớɴ ᴛʜể xáᴄ ʟẫɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜᴏ đứᴀ ʙé ᴍớɪ 𝟾 ᴛᴜổɪ. ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ đã ᴄấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛộɪ ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.


ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜáɪ ʟà ᴄʜᴀ, ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴄʜăᴍ sóᴄ, ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴄᴏɴ ɢáɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʙị ᴛʀᴀɴɢ đáɴʜ đậᴘ, ʜàɴʜ ʜạ, ᴛʜáɪ ᴄʜẳɴɢ ɴʜữɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ, ᴍà ᴄòɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜửɪ ᴍắɴɢ, đáɴʜ ᴄᴏɴ. ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ ʟà đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠớɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.
ᴛừ 𝟷𝟺ʜ đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛʀᴀɴɢ đã ʟɪêɴ ᴛụᴄ đáɴʜ, đạᴘ… ᴋʜɪếɴ ᴄʜáᴜ ᴀ. ʙị ɴɢấᴛ ɴêɴ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ᴛʜáɪ ᴠề ᴄăɴ ʜộ ᴠà ᴄʜở ʙé ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ɴặɴɢ ɴêɴ ʙé ᴀ. đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴛʜáɪ ʙɪếᴛ ᴛʀᴀɴɢ ᴄó đáɴʜ ᴄʜáᴜ ᴀ. ɴêɴ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ xóᴀ ʙỏ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄủᴀ ᴄăɴ ʜộ ɴʜằᴍ ᴛʀáɴʜ sự ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

Vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành: Bố ruột thừa nhận bản thân
🔴ɴɢàʏ 𝟹𝟷/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ʙắᴛ ɴɢườɪ ʙị ɢɪữ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜáɪ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɴɢượᴄ đãɪ ʜàɴʜ ʜạ ᴄᴏɴ. ɴɢàʏ 𝟷/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ᴄʜᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.
ɴɢàʏ 𝟻/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙổ sᴜɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴠɪệᴄ ᴋʜởɪ ᴛố ʙổ sᴜɴɢ ᴠụ áɴ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà “ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ”. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙổ sᴜɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴠề ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜáɪ ᴠề ᴛộɪ “ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ” ᴠà “ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ”.

Lời khai rợn người của “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi ở TP.HCM
ᴛʜáɴɢ 𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà ᴅᴏ ᴘʜù ᴘʜổɪ ᴄấᴘ, sốᴄ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ. ᴄụ ᴛʜể, ᴄáᴄ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴍớɪ, xảʏ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 đếɴ 𝟼 ɢɪờ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴅẫɴ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ. ᴄáᴄ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴄũ, xảʏ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸 đếɴ 𝟸𝟻 ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ʟà ʏếᴜ ᴛố ᴛáᴄ độɴɢ ᴛʜêᴍ ᴅẫɴ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.
ᴛổɴɢ ʜợᴘ
ᴛʜᴇᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ & ʙạɴ đọᴄ

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button